Privacyverklaring van WV Bruynzeel

In deze privacyverklaring legt Watersport Vereniging Bruynzeel, gevestigd te Zaandam aan de Sluispolderweg 51A met KvK-nummer 40617038 (hierna “WV Bruynzeel”), uit welke persoonsgegevens WV Bruynzeel verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

WV Bruynzeel respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.bruynzeelhaven.nl. Persoonlijke gegevens die aan WV Bruynzeel worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als lid noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor een van onze activiteiten) of wettelijk verplicht is. WV Bruynzeel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van WV Bruynzeel, of wanneer u anderszins contact heeft met WV Bruynzeel, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van WV Bruynzeel, legt WV Bruynzeel de door u opgegeven gegevens vast.

WV Bruynzeel bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het schip en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw gesprek met de aanmeercommissie of aanwezigheid bij evenementen en/of werkbeurten. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

WV Bruynzeel gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een evenement of een andere door WV Bruynzeel aangeboden activiteit;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert WV Bruynzeel haar leden door middel van de Praai. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met WV Bruynzeel of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van WV Bruynzeel naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.

U hebt de mogelijkheid om de website van WV Bruynzeel te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met WV Bruynzeel te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. WV Bruynzeel kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. WV Bruynzeel raadt u aan de privacy-verklaringen van deze websites te lezen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy-beleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met WV Bruynzeel door het sturen van een e-mail naar: bestuur@bruynzeelhaven.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop WV Bruynzeel omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: bestuur@bruynzeelhaven.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

WV Bruynzeel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.